Τα Άνθη της Πέτρας στην ψηφιακή εποχή

Τα Άνθη της Πέτρας στην ψηφιακή εποχή

Τα Άνθη της Πέτρας στην ψηφιακή εποχή

Διαδικτυακή διάθεση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου και περιεχομένου Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Τέχνης της Πέτρας

Από την αρχή της δραστηριοποίησής τους, τα Άνθη της Πέτρας έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communications Technologies – ICT) για την υποστήριξη του έργου τους. Η εφαρμογή τεχνολογιών ICT καλύπτει το πλήρες εύρος των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων των Ανθέων, από την καθημερινή επικοινωνία με τα μέλη και το ευρύτερο κοινό, καθώς και την επικοινωνία με άλλους πολιτιστικούς φορείς και κρατικές υπηρεσίες, μέχρι τη διαδικτυακή διενέργεια των συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό τα Άνθη της Πέτρας σχεδίασαν παλαιότερα και υλοποίησαν σχετικό έργο Ψηφιακού Πολιτισμού, που αφορούσε στη μεθοδική καταγραφή και επεξεργασία του σχετικού υλικού που έχουν συλλέξει τα Άνθη της Πέτρας, ώστε αυτό να μετατραπεί σε δόκιμο, ψηφιακό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Το έργο αξιοποίησε βέλτιστες πρακτικές από αντίστοιχες διεθνείς εφαρμογές, όπου η έμφαση δίδεται στη διάθεση του σχετικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου.

Το παρών έργο αποτελεί φυσική συνέχεια του προαναφερόμενου, και περιλαμβάνει δύο (2) διακριτά, αλλά αλληλεπιδρώντα και διασυνδεδεμένα μεταξύ τους μέρη:

1. Το πρώτο αφορά στη διάθεση του σχετικού ψηφιοποιημένου περιεχομένου online, μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Περιεχομένου (Enterprise Content Management – ECM), προσπελάσιμων – σε πρώτη φάση – από ερευνητές, μελετητές, ιστορικούς, λαογράφους, εθνογράφους, κλπ.

p1

2. Το δεύτερο αφορά στη διάθεση του σχετικού ψηφιοποιημένου περιεχομένου online, μέσω Συστημάτων Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-Learning), προσπελάσιμων – σε πρώτη φάση – από ερευνητές, μελετητές, ιστορικούς, λαογράφους, εθνογράφους, κλπ.

p2

Η σημαντική και μακροχρόνια αυτή προσπάθεια ολοκληρώθηκε χάρη στην ενεργή συμμετοχή μελών του σωματείου, αλλά και χάριν της ουσιαστικής και αδειάλειπτης υποστήριξης του ΥΠΠΟ, τόσο μέσω αντίστοιχων επιχορήγησεων («Διαδικτυακή διάθεση

Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου και περιεχομένου Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Τέχνης της Πέτρας», ΥΠΠΟΑ/380979/29.9.2021), όσο και μέσω της συμπαράστασης και συνεχούς ενθάρρυνσης από τα στελέχη των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου.

Στο πλαίσιο του έργου, έλαβαν χώρα τα εξής:

A. Online διάθεση ηλεκτρονικού πολιτιστικού περιεχομένου

       • Εγκατάσταση πλατφόρμας Enterprise Content Management (ECM) σε περιβάλλον Cloud,

  • Παραμετροποίηση πλατφόρμας ECM:
  • Ορισμός μεταδεδομένων,
  • Διαχείριση χρηστών,

      •  Διαμόρφωση διεπαφών και εξωτερικής εμφάνισης,

      •  Φόρτωση Ψηφιοποιημένου Αρχειακού Πολιτιστικού Περιεχομένου,

B. Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (Asynchronous e-Learning)

     •  Εγκατάσταση πλατφόρμας Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-Learning),

     •  Παραμετροποίηση πλατφόρμας e-Learning:

  •  Ορισμός μαθημάτων, 
  • Διαχείριση χρηστών, 
  • Διαμόρφωση διεπαφών και εξωτερικής εμφάνισης,

    •  Σχεδίαση και δημιουργία ενός (1) μαθήματος e-Learning,

    •  Φόρτωση εκπαιδευτικού υλικού,

C. Υποστήριξη τεχνολογικών υποδομών

    • Επιλογή και ενεργοποίηση περιβάλλοντος φιλοξενίας στο διαδίκτυο (Cloud based platform) για τη φιλοξενία των πλατφορμών και του αντίστοιχου περιεχομένου, χωρίς την απαίτηση λειτουργίας μεγάλης και σύνθετης φυσικής υποδομής (servers, δίκτυα, κλπ.) σε χώρους των Ανθών της Πέτρας,

    •  Ενοποίηση πλατφορμών:

  • κοινό αποθετήριο,
  • κοινοί χρήστες,
  • ενοποιημένη εμφάνιση και διεπαφές με το κοινό, κλπ.,

    •  Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας προς της ενεργοποίησης για παραγωγική λειτουργία,

D. Υποστηρικτικές εργασίες

    •  Σχεδίαση εικαστικού διαδικτυακής πλατφόρμας (ECM / e-Learning),

    •  Συμπλήρωση με πρόσφατο αρχειακό υλικό (συλλογή, καταγραφή, ψηφιοποίηση),

    •  Σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού,

    •  Σχεδίαση εκπαιδευτικών μαθημάτων,

    •  Προσαρμογή εκπαιδευτικών μαθημάτων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον για ασύγχρονη προβολή / κατανάλωση από ενδιαφερόμενους,

E. Ενέργειες διάχυσης του έργου, ενημέρωσης, προβολής και επικοινωνίας

   •  Διοργάνωση ημερίδας,

   •  Ετοιμασία ενημερωτικών κειμένων,

   •  Διαμόρφωση ενημερωτικών κειμένων για internet και για εκτύπωση,

   •  Εκτύπωση κειμένων / leaflet, • Μαζική ηλεκτρονική αποστολή,

   • Καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών δικτύων, κλπ.

Η ολοκλήρωση τόσο του παρόντος, όσο και του προγενέστερου έργου αναδεικνύει τα Άνθη της Πέτρας ως ένα φορέα που αξιοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο τις δυνατότητες της τεχνολογίας στον τομέα του Ψηφιακού Πολιτισμού, υποστηρίζοντας την πραγμάτωση ενός εκ των πρωταρχικών στόχων των Ανθέων, να διαθέσει – τελικά – το δικό του ψηφιακό περιεχόμενο online. Η πλατφόρμα eLearning, ειδικότερα, αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον, αφού θα μπορέσει να υποστηρίξει αποδοτικά τη Σχολή Μαθητείας της Λαγκαδινής Τέχνης της Πέτρας.

Tα έργα αυτά αποτελούν τον προθάλαμο και τη βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική, πλήρη διάχυση της σχετικής πληροφορίας και διάθεση του αντίστοιχου υλικού, τόσο σε ερευνητές, όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Άνθη της Πέτρας

newlogo23Μη κερδοσκοπικό Σωματείο
«Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής -
ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 55
Νέα Πεντέλη Τ.Κ. 15236

 

Ακολούθησέ μας

Facebook
Twitter
YouTube
Googleplus

 

Newsletter