Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»

 

‘Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο, σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Αρκαδίας» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»,  με έδρα την Αθήνα, οδός 28ης Οκτωβρίου 55, Νέα Πεντέλη Τ.Κ. 15236.

Το σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός του σωματείου είναι:

Η ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Λαγκαδίων Αρκαδίας και η  σχέση της με την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μελέτη, καταγραφή και προβολή της συμβολής και των επιδράσεων της τέχνης των Λαγκαδινών μαστόρων στην Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αλλά και σε άλλους τομείς του πολιτισμού.

Η ανάδειξη της χρήσης της πέτρας όχι μόνο ως δομικού υλικού αλλά και ως μέσου πνευματικής και καλλιτεχνικής έμπνευσης και έκφρασης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των παραπάνω θα επιχειρηθεί:

Η προώθηση και υλοποίηση της ιδέας δημιουργίας Μουσείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πέτρας στα Λαγκάδια Αρκαδίας .

Η συλλογή πάσης φύσεως εκθεσιακού, φωτογραφικού και αρχειακού υλικού μέσα από δωρεές , κληροδοσίες, αγορές κλπ , που θα αποτελεί περιουσία του Μουσείου .Το υλικό θα καταγράφεται και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο από ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Σωματείου. Μέχρι την κατασκευή και λειτουργία του Μουσείου, για την αποθήκευση, φύλαξη και συντήρηση του ως άνω συλλεγόμενου υλικού θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πρόνοια στην οικονομικοτεχνική μελέτη.

Η διερεύνηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τόσο στα Λαγκάδια Αρκαδίας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, με στόχο την επιστημονική καταγραφή έργων της δημόσιας και ιδιωτικής αρχιτεκτονικής των λαγκαδινών μαστόρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συντήρηση και ανάδειξή τους σε συνεργασία με τους φορείς στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν.

Άρθρο 3ο

Μέσα πραγματοποιήσεως του σκοπού.

Η επίτευξη του σκοπού του Σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και πραγματώνεται με :

Την συγκέντρωση χρημάτων σε ειδικό λογαριασμό από εισφορές των μελών ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, χορηγιών, ενισχύσεων από φορείς κλπ για την ίδρυση και λειτουργία   του Μουσείου.

Την οργάνωση εκδηλώσεων για την άντληση πόρων.

Την συνεργασία με επιστημονικούς φορείς ( ΕΜΠ, Πολυτεχνικές Σχολές κλπ.), Ιδρύματα και Μουσεία που σχετίζονται με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Την στενή συνεργασία με όλες τις δημοτικές και δημόσιες αρχές, καθώς επίσης και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με την πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου.

Την δημιουργία σελίδας στο διαδίκτυο (internet) για την προβολή του έργου του Σωματείου και την ενημέρωση των μελών του, των φίλων του και του κοινού.

Την έκδοση περιοδικού, εφημερίδας ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού ή γραπτού μέσου, με σκοπό την προώθηση του έργου και του σκοπού του σωματείου.

Την πάσης φύσεως εκδοτική δραστηριότητα, τόσο εκ μέρους του σωματείου, όσο και δια της συμμετοχής του σε εκδοτικές δραστηριότητες τρίτων, παρομοίου περιεχομένου, σωματείων.

Άρθρο 4ο

Μέλη

Τα μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα και διακρίνονται σε τακτικά , αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει με αίτησή του προς το Δ.Σ., η οποία θα συνοδεύεται από πρόταση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Δ.Σ, κάθε ενήλικο και ικανό προς δικαιοπραξία άτομο, οποιασδήποτε υπηκοότητας, που συμφωνεί με τους σκοπούς του Σωματείου και επιθυμεί να εργασθεί για την πραγμάτωσή τους.

Όποιος δεν γίνει δεκτός προς εγγραφή  από το Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία  αποφασίζει οριστικά.

Αντεπιστέλλοντα μέλη θεωρούνται τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στην αλλοδαπή και εκλέγονται με την ίδια ως άνω διαδικασία.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία, προσωπικότητες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή προς το Μουσείο ή έχουν γίνει δωρητές τους, ή έχουν συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή των σκοπών του σωματείου. Η πρόταση προς το Δ.Σ. του Σωματείου μπορεί να γίνει, είτε από δύο μέλη του Σωματείου γραπτώς, είτε από το ίδιο το Δ.Σ..

Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου και να διατυπώνουν την άποψή τους.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα για να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες, να συμμετέχουν στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγουν με την ψήφο τους τα συλλογικά όργανα του Σωματείου και να εκλέγονται ως μέλη των συλλογικών του οργάνων.

Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου, να παρέχουν την συνδρομή τους όταν τους ζητηθεί, να εκτελούν με προθυμία τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού, να τηρούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του σωματείου και να εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

Κάθε μέλος εξακολουθεί και μετά από την διαγραφή ή παραίτησή του να ευθύνεται  για, τις εντός του έτους της διαγραφής ή παραίτησης, οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σωματείο.

Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών καθώς και το δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε και να αποχωρήσει από το Σωματείο.

Άρθρο 6ο

Αποχώρηση μελών

ψήφος του Προέδρου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν συμμετέχει σε τρείς ( 3 ) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις χωρίς αποχρώντα λόγο κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν συμμετείχαν κατά τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζΚάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε και να αποχωρήσει από το σωματείο, αφού όμως προηγηθεί έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ τρείς τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη της διαχειριστικής περιόδου και εφόσον τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές και άλλες ειδικότερες υποχρεώσεις του προς το Σωματείο. Σε περίπτωση αποχώρησης, το μέλος δεν δικαιούται καμίας χρηματικής ή άλλης αποζημιώσεως.

Άρθρο  7ο

Διοίκηση του Σωματείου

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές  Διοικητικό Συμβούλιο  εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο , τον Γενικό Γραμματέα,  τον Ταμία και τρία μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής .

Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστο προς κάθε μορφή παροχής υπηρεσιών προς το Σωματείο επί αμοιβή, μισθό ή κάθε σχέση ή σύμβαση από την οποία το μέλος να έχει κάποια χρηματική απολαβή, κέρδος ή προμήθεια.

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει  με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Τα δημιουργούμενα κενά στις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής των.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα, εκτάκτως δε, όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος. Συγκαλείται για τον σκοπό αυτό εγκαίρως, εγγράφως ή ηλεκτρονικώς από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του καθώς και αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία ( 3) από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν  τέσσερα ( 4 ) τουλάχιστον μέλη του.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ηει ή κωλύεται αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους συμβούλους.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα άλλο μέλος με έγγραφη εντολή. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Η αντιπροσώπευση τακτικού μέλους γίνεται μόνο από τακτικό μέλος. Το ίδιο ισχύει και για τα επίτιμα και για τα αντεπιστέλλοντα μέλη.

Άρθρο 8ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τις υποθέσεις του Σωματείου, διαχειρίζεται την περιουσία του και ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στη λειτουργία και την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου, που δεν υπάγεται δυνάμει του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Έχει δικαίωμα να θεσπίζει θεματικές επιτροπές λειτουργικού χαρακτήρα  οι οποίες θα ασχολούνται  με την  προώθηση των  σκοπών του Σωματείου. Στις επιτροπές αυτές θα προΐσταται πάντοτε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να συμμετέχουν και μη μέλη του Σωματείου με αναγνωρισμένη κοινωνική προσφορά .

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση των από τον νόμο οριζόμενων βιβλίων, δηλαδή του Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίου Ταμείου, Βιβλίου Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας , Βιβλίου  Μητρώου Μελών Σωματείου,  μπλοκ αθεώρητων αποδείξεων είσπραξης ή τυχόν άλλων.

Άρθρο 9ο

Καθήκοντα  Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του Σωματείου, εκπροσωπεί το Σωματείο στις εξώδικες και δικαστικές σχέσεις του, ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής και προβαίνει σε κάθε αναγκαία δικαστική ή εξώδικη ενέργεια.

Β. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και κάθε ένταλμα πληρωμής μαζί με τον Ταμία.

Γ. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου , κηρύσσει την έναρξη και την λήξη αυτών και γενικά διευθύνει τις συζητήσεις , δίδει τον λόγο σε όσους  τον ζητούν  ή τον αφαιρεί σε περίπτωση παρεκτροπής και επιβάλλει την ακριβή τήρηση του καταστατικού.

Δ. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γραμματέα των Γενικών Συνελεύσεων τα πρακτικά των αντίστοιχων οργάνων και εκδίδει επίσημα αντίγραφά τους.

Ε. Προεδρεύει στην Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού ή της εφημερίδας ή του οποιουδήποτε εντύπου εκδίδει το Σωματείο.

Άρθρο 10ο

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, κρατάει τη σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου, διεξάγει την αλληλογραφία του,  τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  και τα προβλεπόμενα από το παρόν Καταστατικό βιβλία, πλην των διαχειριστικών και του ταμείου. Εισηγείται  προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα  προς συζήτηση θέματα, συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και συντάσσει την, κατά την λήξη του έτους, έκθεση πεπραγμένων. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας  είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη λογιστική τάξη του Σωματείου και για τη διαχείριση του  Ταμείου του. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία και διενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό του Σωματείου, εκδίδοντας σχετικές αποδείξεις, σφραγισμένες και μονογραμμένες από τον Πρόεδρο και ελέγχεται από την εξελεγκτική επιτροπή.

Εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής, τις ετήσιες συνδρομές των μελών, τις έκτακτες εισφορές, δωρεές, χορηγίες, χρηματικές ενισχύσεις του Σωματείου και γενικά κάθε χρηματικό έσοδο. Ο Ταμίας οφείλει να καταθέτει σε τράπεζα κάθε ποσό που εισπράττει, κρατώντας στα χέρια του για τις επείγουσες ανάγκες του Σωματείου το ποσό που εγκρίνει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κατάθεση γίνεται στο όνομα του Σωματείου από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία. Για την ανάληψη οιουδήποτε ποσού απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέτει και πέραν του ταμία και σε οποιοδήποτε  άλλο μέλος του Δ.Σ. την συγκεκριμένη πράξη. .

Ο Ταμίας συντάσσει λεπτομερή ετήσιο απολογισμό της χρηματικής καταστάσεως ή οποτεδήποτε άλλοτε του ζητηθεί από το Δ.Σ. Επίσης απαραιτήτως συντάσσει απολογισμό και ισολογισμό στο τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου , οι οποίοι μπορούν να αναφέρονται στη χρονική περίοδο από την έναρξη της θητείας μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μηνός του αμέσως προηγουμένου των αρχαιρεσιών , οι οποίοι υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Προς έγκριση υποβάλλεται και ο Προϋπολογισμός για τη νέα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από τις αρχαιρεσίες.

Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το μέλος που υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η εξελεγκτική  Επιτροπή αποτελείται από τρία ( 3 ) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, που εκλέγει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κάνει έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει σχετική Έκθεση, την οποία υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να λαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε πληροφορία, βιβλίο ή έγγραφο χρήσιμο για τη διεκπεραίωση του έργου της, καθώς και να προβαίνει σε έρευνες και ελέγχους.

Άρθρο 13ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προ το Σωματείο μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα άλλο μέλος με έγγραφη εντολή. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Σωματείου. Η αντιπροσώπευση τακτικού μέλους γίνεται μόνο από τακτικό μέλος. Το ίδιο ισχύει και για τα επίτιμα και για τα αντεπιστέλλοντα μέλη.

 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει τις εξής αρμοδιότητες

Α. Εκλέγει και παύει το Διοικητικό Συμβούλιο

Β. Εκλέγει την εξελεγκτική επιτροπή

Γ.  Εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη ή καταλογίζει ευθύνη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής .

Δ. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο

Ε. Τροποποιεί το Καταστατικό

ΣΤ. Διαλύει το Σωματείο.

Η τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται κάθε χρόνο. Η έκτακτη οσάκις το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/3 (ένα τρίτο)  των ταμειακώς εντάξει μελών.

Οι Προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση , υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα  και καθορίζουν ακριβώς το είδος της , τον τόπο και τον χρόνο που θα γίνει αυτή καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε κάθε μέλος του Σωματείου τουλάχιστον δέκα πέντε ( 15) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή με  τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό  μήνυμα ή μόνο  κατ΄ εξαίρεση τηλεφωνικά.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά. Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστο το ½ των ταμειακώς ενήμερων μελών. Σε περίπτωση έλλειψης  απαρτίας , η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς νέα  πρόσκληση, μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών, στον ίδιο τόπο, χρόνο και την ίδια ώρα, με απαρτία όσων μελών είναι παρόντα.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, λαμβάνει αποφάσεις  με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Ειδικά για να ληφθεί απόφαση για τα ακόλουθα θέματα :

Α. Τροποποίηση του παρόντος  Καταστατικού

Β. Διάλυση του Σωματείου

Γ. Παύση του Διοικητικού Συμβουλίου , πρέπει να είναι παρόντα τα 3/5 τουλάχιστον των ταμειακώς ενήμερων μελών  του Σωματείου και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου ή παύσης του Δ.Σ. τα ¾ τουλάχιστον των μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται διά ανατάσεως της χειρός και σε αμφισβήτηση γίνεται καταμέτρηση.

Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική στίς κάτωθι περιπτώσεις

Α. Εκλογή Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής

Β. Παύση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Τροποποίηση καταστατικού και διάλυση του σωματείου.

Άρθρο 14ο

Εκλογές

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται με  πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια, το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί με τον Γενικό Γραμματέα του, ο Ταμίας υποβάλλει προς έγκριση ταμειακό απολογισμό και ισολογισμό του απερχομένου Δ.Σ. και προϋπολογισμό του χρόνου θητείας του νέου Δ.Σ. και γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως και αφού διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει δια βοής τον Πρόεδρό της καθώς και τον Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, ως παράσταση δε νοείται, είτε η φυσική παρουσία, είτε η δια αντιπροσώπου προβλεπόμενη κατά το άρθρο 13 παράσταση. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των αρχαιρεσιών. Το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή τα κυριότερα σημεία του καταγράφονται στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης .

Οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, τόσο για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της εξελεγκτικής επιτροπής . Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν  στις αρχαιρεσίες ως υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Το ίδιο και οι υποψηφιότητες για την εξελεγκτική επιτροπή.

Από τους υποψήφιους εκλέγονται οι επτά ( 7 ) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι θεωρούνται ως  αναπληρωματικοί και παίρνουν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τις θέσεις των συμβούλων που τυχόν θα κενωθούν.

Ειδικότερα, κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται και η ηλεκτρονική ψήφος, παραλήπτης δε αυτής είναι αποκλειστικά και μόνο η Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 15ο

Πόροι του Σωματείου – Δωρητές και Ευεργέτες

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικοί  πόροι είναι

Α. Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών, με ποσό που ορίζεται  από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Β.  Οι ετήσιες συνδρομές των μελών με ποσό που ορίζεται από το   εκάστοτε Δ.Σ .και

Γ. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου, ως επίσης και κάθε άλλο νόμιμο μέσο προσπορισμού οικονομικής ωφέλειας.

Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες ή προαιρετικές εισφορές των μελών , κάθε άλλη νόμιμη παροχή, οι δωρεές, οι χορηγίες και οι οικονομικές ενισχύσεις προς το Σωματείο, οι κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Δωρητής του Σωματείου ανακηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δωρίζει στο Σωματείο  χρηματικό ποσό αντίστοιχο τουλάχιστον με το πεντηκονταπλάσιο της ετήσιας συνδρομής ή που δωρίζει ίσης αξίας αντικείμενα.

Μέγας Δωρητής ανακηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δωρίζει στο Σωματείο χρηματικό ποσό αντίστοιχο με το πεντακοσιαπλάσιο τουλάχιστον της ετήσιας συνδρομής ή που δωρίζει ίσης αξίας αντικείμενα.

Ευεργέτης ανακηρύσσεται από το Δ.Σ. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δωρίζει στο Σωματείο χρηματικό ποσό αντίστοιχο με το χιλιαπλάσιο της ετήσιας συνδρομής ή ισάξια αντικείμενα .

Μέγας Ευεργέτης ανακηρύσσεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δωρίζει στο Σωματείο χρηματικό ποσό ή ίσης αξίας αντικείμενα αντίστοιχα με το τρισχιλιαπλάσιο τουλάχιστον της ετήσιας συνδρομής.

Άρθρο 16ο

Σφραγίδα και έμβλημα του Σωματείου

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή με διάμετρο τέσσερα (4) περίπου εκατοστά του μέτρου. .Στην περιφέρειά της αναγράφεται με κεφαλαία  γράμματα «ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ», με το αντίστοιχο λογότυπο στο κέντρο αυτής.

Άρθρο 17ο

Τροποποίηση του Καταστατικού

Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού .Η τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο  αφού εγγραφεί στο βιβλίο σωματείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Α.Κ.

Άρθρο 18ο

Διάλυση και εκκαθάριση του Σωματείου

Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται σύγκλιση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης και ειδική απόφαση αυτής,  η οποία βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού .

Το σωματείο διαλυόμενο τίθεται σε εκκαθάριση και θεωρείται υφιστάμενο μόνο για το σκοπό της εκκαθαρίσεως. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως κάθε έγγραφο του Σωματείου φέρει υποχρεωτικά ότι τούτο βρίσκεται σε εκκαθάριση, εκκαθαριστές δε τρείς (3) τον αριθμό εκλέγονται από την Γ.Σ  και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία προβαίνοντας στην εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου, της οποίας το τυχόν ενεργητικό περιέρχεται στο Μουσείο Πέτρας που θα ιδρυθεί, σε περίπτωση δε μη ίδρυσής του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε συναφούς σκοπού ίδρυμα ή φορέα.

Άρθρο 19ο

Περιουσία του Σωματείου

Η απόκτηση από το Σωματείο ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας από επαχθή αιτία, γίνονται πάντοτε μετά από έγκριση της Γ.Σ. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμειξη του Σωματείου σε κερδοσκοπική επιχείρηση ή τη λήψη προμήθειας κατά την διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσής του περιέρχεται κατά τα ανωτέρω στο Μουσείο Πέτρας που θα ιδρυθεί, σε περίπτωση δε μη ίδρυσής του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε συναφούς σκοπού ίδρυμα ή φορέα.

Άρθρο 20ο

Γενικές διατάξεις

Η πρώτη μετά τη νόμιμη σύσταση του Σωματείου Γ.Σ. θα γίνει με ευθύνη του προσωρινού Δ.Σ και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται για σύγκληση Γ.Σ., αφού περάσει ένας (1) μήνας και πάντως  το αργότερο μέσα σε τρείς (3) μήνες από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την εκλογή μελών Δ.Σ και Ε.Ε.

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν θα ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ, του Εισαγωγικού Νόμου καθώς και την σχετική νομοθεσία περί σωματείων.

Άρθρο 21

Τελική Διάταξη

Το καταστατικό τούτο αποτελούμενο από 21 άρθρα ανεγνώσθη και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά του μέλη στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Το καταστατικό θα ισχύει από την καταχώρησή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών, υπογράφεται δε από τα ιδρυτικά του μέλη ως ακολούθως:

Α.Α .  ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ    ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΟΣ          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ                

1.      ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ               ΠΛΑΤΩΝΟΣ 34, ΜΟΣΧΑΤΟ

2.      ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ            ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 19, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

3.      ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ           ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 45, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

4.      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ             ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ 22, Π. ΦΑΛΗΡΟ

5.      ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΛΟΪΖΟΥ                Η. ΚΟΚΚΩΝΗ 7, Ν. ΣΜΥΡΝΗ

6.      ΠΑΤΣΗΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ      ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ             ΤΑΥΡΟΥ 60, Ν. ΙΩΝΙΑ

7.      ΒΑΛΤΗ-           ΗΛΕΚΤΡΑ     ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ            ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 9, Π. ΦΑΛΗΡΟ

         ΧΗΝΙΑΔΟΥ

8       ΒΑΛΤΗ-           ΚΑΛΛΙΟΠΗ   ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ             ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 8,    ΑΘΗΝΑ

          ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9.      ΠΛΟΥΜΠΙΔΟΥ    ΦΩΤΕΙΝΗ     ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ         ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 5, ΠΑΠΑΓΟΥ

10.    ΚΑΤΣΙΟΥΦΗ    ΜΑΡΘΑ          ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ        ΡΟΔΩΝ 1Α, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

11.    ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ      ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 78, ΒΥΡΩΝΑΣ

12.    ΧΗΝΙΑΔΗΣ      ΧΡΗΣΤΟΣ         ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ         ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 9, Π. ΦΑΛΗΡΟ

13.    ΚΑΤΣΙΟΥΦΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ     ΕΒΡΟΥ 45, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

14.    ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ        ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 3, ΑΘΗΝΑ,

15.    ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ   ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ    28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 55, Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

16.    ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 8,    ΑΘΗΝΑ

17.   ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ       ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 5, ΠΑΠΑΓΟΥ

18.   ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ         ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ                ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 25,  ΜΟΣΧΑΤΟ

19.    ΠΙΣΙΜΙΣΗ-    ΜΑΡΙΑ                    ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ        ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 6, ΑΘΗΝΑ         ΚΑΤΣΙΚΑ

20.    ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ          ΠΡΕΒΕΖΗΣ 23, ΑΙΓΑΛΕΩ

21.    ΤΣΑΦΑΡΑΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ          ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      ΧΕΙΜΑΡΑΣ 27Α, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

21.     ΧΟΥΝΤΗΣ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ         ΛΑΓΚΑΔΙΑ   ΑΡΚΑΔΙΑΣ

22.     ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ   ΤΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΥ      ΕΛΠΙΔΟΣ 5,    ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

23.     ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΟΥ   ΑΓΓΕΛΟΥ        ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ

24.     ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ     ΑΝΔΡΕΑΣ           ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ      ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΔΕΛΦΩΝ, ΑΣΠ/ΡΓΟΣ

25.     ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ        ΚΥΚΛΑΔΩΝ 99, ΓΕΡΑΚΑΣ

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του Σωματείου «Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής - ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ», δεν έχουν παρά να συμπληρώσουν μία ΑίτησηΆνθη της Πέτρας

newlogo23Μη κερδοσκοπικό Σωματείο
«Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής -
ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 55
Νέα Πεντέλη Τ.Κ. 15236

 

Ακολούθησέ μας

Facebook
Twitter
YouTube
Googleplus

 

Newsletter